280

Studiedag Huurincasso 2020

Studiedag Huurincasso 2020
De impact van COVID-19 op de economie en op huurincasso
Dinsdag 6 oktober 2020 – Postillion Hotel Utrecht Bunnik

Na de succesvolle Studiedagen Huurincasso in 2018 en 2019 zijn de voorbereidingen voor de editie 2020 bijna afgerond. Dit jaar vindt de Studiedag Huurincasso plaats op dinsdag 6 oktober in Bunnik. Uiteraard organiseren wij de studiedag volledig corona-proof in een locatie die hiervoor geschikt is. Het aantal deelnemers is om die reden dan ook beperkt. U kunt u zich nu al aanmelden voor de studiedag. Komt u met meerdere personen van één corporatie? Dan bieden wij u een korting aan. Zie hiervoor de pagina Details.

De Studiedag Huurincasso is een dag met aandacht voor visie, opinie en interactieve workshops. Uiteraard komt ook de praktijk van alledag aan de orde. Na deze dag heeft u nieuwe inzichten opgedaan en voldoende stof tot nadenken!

Centraal op deze studiedag staan de gevolgen van COVID-19 voor de corporatie en haar huurders.

Meer dan een miljoen Nederlanders liggen momenteel wakker van hun schulden. Daaronder ook veel huurders van woningcorporaties. Zij hebben te maken met beginnende tot problematische betalingsproblemen en corporaties zoeken samen met ketenpartners naar mogelijkheden om deze problemen te voorkomen en/of op te lossen. De huidige crisis zal het er op zowel de korte als de lange termijn niet makkelijker op maken.

De afgelopen maanden zijn veel mensen in hun inkomen getroffen door de crisis. De steunmaatregelen van de Rijksoverheid ten spijt, men heeft niet altijd kunnen voorkomen dat er betalingsachterstanden zijn ontstaan. Iedereen is ervan overtuigd dat de crisis zal voortduren met als gevolg een hogere  werkloosheid. Nu al wordt opgeroepen om voor bepaalde sectoren werknemers om te scholen voor de nieuwe economie.

Vragen die tijdens de studiedag aan de orde komen, zijn:

  • Welke rol kunnen (of moeten) corporaties in deze nieuwe werkelijkheid spelen?
  • Komt er een golf aan van nieuwe betalingsachterstanden?
  • Zo ja, hoe kunnen corporaties hierop inspelen?
  • Tot hoever moet maatwerk gaan en is kwijtschelding al aan de orde?
  • Wat is de visie van de directeur-bestuurder van de woningcorporatie hierop?
  • Wat is de opinie van de gerechtsdeurwaarder die bij veel zaken binnen de sector is betrokken?
  • Welke maatregelen nemen ondernemingen met een vergelijkbare positie als een woningcorporatie?
  • Wat is volgens u de juiste weg?
  • Hoe denken uw collega’s hierover?

Samen met gemeenten, instellingen, incassopartners en andere partners blijven woningcorporaties op zoek naar effectieve en duurzame maatregelen om huurachterstanden blijvend terug te dringen. Daarom is de Studiedag Huurincasso uitermate geschikt om met elkaar de toekomst te verkennen. Niet alleen voor medewerkers van corporaties die een (in)directe relatie hebben met Huurincasso, maar zeker ook voor schuldhulpverleners, wijkteams en maatschappelijk werk.

Kenmerkend voor de Studiedag Huurincasso zijn de leerzame en interactieve workshops. Benieuwd naar het programma? Klik hier.

Wij ontmoeten u graag op 6 oktober in Bunnik.Informatie COVID-19
Uiteraard organiseren wij de Studiedag Huurincasso volledig corona-proof op een locatie die hiervoor geschikt is. De (laatste) richtlijnen van het RIVM zijn hierbij leidend.
Het aantal deelnemers is om die reden dan ook beperkt. U kunt u zich nu al aanmelden voor de studiedag.
Mocht de studiedag onverhoopt toch niet op 6 oktober kunnen plaatsvinden, dan verplaatsen we die gratis naar een latere datum.De Studiedag Huurincasso 2020 is een gezamenlijk initiatief van Henk Dijk en Nestas communicatie / CorporatieCongressen.nl 

09.00 uur
Ontvangst deelnemers

09.30 uur
Welkom
dagvoorzitter Coen Braan, manager Ad Hoc Leegstandsbeheer        

09.40 uur
Maatwerk voor huurders en handelingsruimte voor medewerkers houdt iedereen thuis
Bert Moormann, directeur bestuurder Domesta in Emmen
De crisis overviel veel huurders en verhuurders. De overheid schakelde snel en bood zekerheid voor mensen die hun inkomen kwijtraakten. Ook van corporaties werd verwacht dat ze een bijdrage leverden aan het verzachten van de gevolgen voor deze groep huurders. Acute betalingsproblemen vragen om snelle acties die duurzaam werkzaam zijn. Hoe gaat Domesta in de praktijk om met deze paradox?

10.10 uur
Samenwerken in de schulddienstverleningsketen
Paul Otter, gerechtsdeurwaarder Syncasso, initiator wetenschappelijke onderzoek naar gedrag van mensen met schulden, bestuurslid KBvG, bestuurslid SUN Friesland en ambassadeur 113 Online
In de schulddienstverleningsketen staan de overheid, opdrachtgevers, incasso-organisaties, gerechtsdeurwaarders, bewindvoerders en schuldhulpverleners voor de uitdaging om de brede schuldenproblematiek samen te bestrijden.
Vanuit de eigen rol leveren alle betrokken ketenpartijen hieraan hun bijdrage. Dat levert goede initiatieven op, maar ook versnippering van middelen en energie.
In 2012 publiceerden we het onderzoek Samen Sterker, over de toegevoegde waarde van gestructureerde communicatie tussen deurwaarders en schuldhulpverlening. Klankbordsessies eind 2019 met bewindvoerders en schuldhulpverleners toonden aan dat er ondertussen nog niet veel verbeterd is.
Samenwerking van de Nederlandse Schuldhulproute met Schuldenknooppunt en Schuldenwijzer zou een belangrijke stap in de goede richting zijn.

10.40 uur
De kanarie in de kolenmijn ook in tijden van Covid
Wouter Weijenborg, manager Debiteuren Menzis
In onze  samenleving ontstond voor de uitbreek van Covid een steeds groter worden besef dat het een heilloze weg is als we niet samen (overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties) de schouders zetten onder problemen met schulden. Jammer dat het nodig is maar goed dat het gebeurd. Door Covid is er een nieuwe variabele aan toegevoegd. Hoe kunnen we elkaar in de keten het beste leren begrijpen en ondersteunen. Wat zijn onze verschillende rollen en wat kunnen we dan ook van elkaar verwachten.

11.00 uur
Koffie & theepauze

11.30 uur
Interactief onderdeel
Zaaldiscussie
Silvano Orvini, moderator                       

11.55 uur
Betalingsachterstand is niets meer dan een defect in je betalingsverkeer
Jos Versteeg, manager Incasso Woonstad R’dam
Het herstellen van betalingsverkeer na het ontstaan van een betalingsachterstand en het voorkomen van huisuitzettingen zijn dé uitdagingen voor het incassoteam. De ontwikkeling en uitrol (2016-2017) van een nieuwe incasso-aanpak en procesondersteuning m.b.t. reguliere en uitbestede incasso-activiteiten dragen daaraan belangrijk bij. De vernieuwingen zorgen voor lagere betalingsachterstanden, veel minder overdrachten aan de deurwaarder, veel minder huisuitzettingen (195 in 2016, 106 in 2018 en 36 in 2019, ambitie NUL), lagere kosten voor de huurder, Woonstad Rotterdam én de samenleving. En we blijven verbeteren!

12.20 uur
Lunchpauze

13.15 uur
Kwijtschelden van schulden
Gemmy Hermsen, bestuursadviseur Armoede en Schulden, Gemeente Arnhem
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van adequate hulp bij schulden van haar inwoners. Maar zij hebben ook een rol als schuldeiser. Gemmy Hermsen neemt u graag mee in haar denkrichting om vanuit de rol van schuldeiser zoveel mogelijk te voorkomen dat schulden bij inwoners onnodig en ongewenst oplopen.​

13.50 uur
Changement – naar de workshopzalen

14.00 uur
Workshopronde 1

15.00 uur
Theepauze & changement

15.30 uur
Workshopronde 2

16.30 uur
Einde bijeenkomst met een hapje & drankje
 

De Studiedag Huurincasso 2020 is een gezamenlijk initiatief van Henk Dijk en Nestas communicatie / CorporatieCongressen.nl 

EERSTE RONDE

Workshop 1
Innoveer vanuit het (n)iets 
Hoe doorbreek je patronen en kom je tot innovatie? Het vonkje voor vernieuwing is dichterbij dan je denkt! In deze interactieve workshop van Peter de Jong en Maryam Elenby van Plateau ervaar je de waarde én het plezier van creativiteit in je werk. Bereid je voor op een stormvloed aan ideeën!
Peter de Jong en Maryam Elenby, programmamanagers en trainers Plateau

Workshop 2 = NIEUW!
Huurtoeslag Anders
Verschillende onderzoeken en incidenten hebben aangetoond dat het toeslagenstelsel op de schop moet. Het huidige stelsel sluit onvoldoende aan bij het doenvermogen van mensen waardoor financiële problemen ontstaan. Het nieuwe stelsel moet daarom begrijpelijker zijn en meer zekerheid bieden aan mensen. Vanuit verschillende ministeries wordt momenteel nagedacht over een beter toeslagenstelsel. Platform31 denkt met het ministerie van BZK mee over de hervorming van de huurtoeslag. In deze workshop vertellen Jochem van Heemskerk en Anouk Corel jullie meer over mogelijke hervormingsrichtingen. Zij zijn benieuwd naar jullie ideeën. Tijdens de workshop staat de vraag centraal welke rol woningcorporaties willen en kunnen spelen bij een andere huurtoeslag. 
Jochem Heemskerk, projectleider en themacoördinator armoede en schulden en Anouk Corel, senior projectleider wonen en accountmanager woningcorporaties bij Platform31

Workshop 3 = VOL! (maar wordt herhaald als workshop 8 in de tweede ronde)
Klantgericht incassoproces
In een tijd waarin corporaties er alles aan doen om huurders die in de problemen raken door de coronacrisis of andere problemen met maatwerkoplossingen te helpen, worden veel processen onder de loep genomen. Vorig jaar kwam bij een aantal corporaties de vraag op hoe ze een voor de huurder zo goed mogelijke dienstverlening kunnen realiseren met behoud van efficiency. Samen met een zestal corporaties namen KWH en Aedes het incassoproces onder de loep.
Corporaties hebben de stappen rondom incasso vaak keurig beschreven in een procesbeschrijving. Met het project willen ze de ervaringen van huurders meenemen. Hoe ervaren zij de brief, de belronde en de andere maatregelen vanuit de corporatie? Hoe zou je dit zodanig kunnen doen, zodat je meer huurders bereikt. En ook beter begrijpt waar het in het proces verkeerd gaat. Speelt er schaamte om niet te kunnen betalen? Zijn huurders niet digitaal vaardig? Of is er wellicht een taalbarrière? In deze workshop worden de eerste ervaringen uit het onderzoek met u gedeeld en wordt u om uw input en mening gevraagd.
Niels Lie, service designer bij KWH, en Susanne Stouten, programmaleider bij Aedes

Workshop 4 = VOL!
Luisteren naar Lichaamstaal; leren luisteren met je ogen
Niks is zo moeilijk als goed horen wat de ander zegt. Tijdens deze workshop ontdekt u hoe u kunt leren luisteren met uw ogen. Een heel groot gedeelte van wat iemand zegt doet hij met zijn lichaam. En bewust of onbewust: we hebben daar allemaal een oordeel over.
U oefent met het luisteren naar datgene wat niet gezegd en wel bedoeld wordt en leert lezen wat er tussen de regels door ook gezegd wordt. Weet u bijvoorbeeld welke signalen kunnen wijzen op een leugen? Of hoe je ongemak makkelijk kan wegnemen?
Soraya Rooijackers leert u tijdens deze workshop de basis van lichaamstaal en hoe u de lichaamstaal van uw gesprekspartner kan lezen en beïnvloeden. In deze actieve workshop krijgt u een spiegel voor gehouden en krijgt u handvatten die u direct kunt toepassen. Veel Ow ja-momenten gegarandeerd! Wat voor effect heeft lichaamstaal op uw boodschap en hoe kunt u uw lichaamstaal inzetten om de ander in je idee mee te laten gaan.
Soraya Rooijackers, communicatie trainer, DISC, gastvrijheid, NLP, Emotionele intelligentie, teamvormer, inspirator

TWEEDE RONDE

Workshop 5
De ideale incassobrief
In deze interactieve workshop leert u de do’s en don’ts van een goede brief. De docent Rick Evers geeft voorbeelden (goed en niet goed), vertelt een stukje theorie, maar laat u vooral veel zelf werken. Zaken die onder andere aan de orde komen:
- vermijd wollige taal (reeds, conform, indien, etc.)
- vermijd vaktaal (storno, prolongatie, kale huur)
- vermijd vage taal (z.s.m., binnen veertien dagen, etc.)
- vermijd verwijzingen (onderstaand banknummer, bovengenoemd bedrag)
- vermijd clichés (naar aanleiding van..., hierbij vertrouw ik...., etc.)
- vermijd ego-teksten (niet wij/ons, maar u)
- kernboodschap bovenaan (hoe en waarom)
- gebruik tussenkopjes (hoe en waarom)
- actief schrijven (hoe en waarom)
- persoonlijk blijven (maak van de huurder geen nummer: hoe dan?)
Rick Evers, Tekstbureau Jou | want een tekst gaat nooit over mij

Workshop 6
Voor één dag arm
Onder leiding van Pauline Mulder-Hiltmann, financieel coach en trainer bij het NIBUD, speelt u samen de workshop ‘Voor één dag arm’. Daarna bespreekt u met elkaar wat de gevolgen van geldstress zijn. Wat deed dit met u tijdens de workshop en hoe is dit voor cliënten die dag in dag uit geldstress ervaren? Er is aandacht voor het effect van schaarste en veranderingen op diverse leefgebieden als er financiële problemen zijn in een huishouden. Door deze innovatieve, creatieve en interactieve manier van leren krijgt u waardevolle inzichten over wat geldstress met mensen doet. Tijdens de workshop bespreken we de volgende onderwerpen:
- de gevolgen van geldstress
- hoe u geldstress signaleert in uw praktijk
- wat de gevolgen zijn van schaarste en tunnelvisie
- handvatten voor het omgaan en begeleiden van mensen met geldstress
Pauline Mulder-Hiltmann, financieel coach en trainer NIBUD

Workshop 7 = VOL!
Huisbezoek bij betaalachterstand
In deze interactieve workshop onder leiding van Jozette Witte  leert u hoe u het eerste contact aan de deur legt en hoe u inzicht kunt krijgen in de schuldenproblematiek van uw huurder. Tevens leert u hoe u met weerstand kunt omgaan en hoe motiverende gespreksvoering als techniek ingezet kan worden. Tijdens de workshop komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
- herkennen en inspelen op onwil, onmacht of sociaal gewenst gedrag
- gevolgen van schulden en chronisch stress en (gespreks)technieken om hier mee om te gaan
- oprecht contact maken met huurder
- presentatievaardigheden
Jozette Witte, eigenaar Develop You, Training, Coaching, Consultancy & Counseling

Workshop 8 (herhaling workshop 3 eerste ronde)
Klantgericht incassoproces
In een tijd waarin corporaties er alles aan doen om huurders die in de problemen raken door de coronacrisis of andere problemen met maatwerkoplossingen te helpen, worden veel processen onder de loep genomen. Vorig jaar kwam bij een aantal corporaties de vraag op hoe ze een voor de huurder zo goed mogelijke dienstverlening kunnen realiseren met behoud van efficiency. Samen met een zestal corporaties namen KWH en Aedes het incassoproces onder de loep.
Corporaties hebben de stappen rondom incasso vaak keurig beschreven in een procesbeschrijving. Met het project willen ze de ervaringen van huurders meenemen. Hoe ervaren zij de brief, de belronde en de andere maatregelen vanuit de corporatie? Hoe zou je dit zodanig kunnen doen, zodat je meer huurders bereikt. En ook beter begrijpt waar het in het proces verkeerd gaat. Speelt er schaamte om niet te kunnen betalen? Zijn huurders niet digitaal vaardig? Of is er wellicht een taalbarrière? In deze workshop worden de eerste ervaringen uit het onderzoek met u gedeeld en wordt u om uw input en mening gevraagd.
Niels Lie, service designer bij KWH, en Susanne Stouten, programmaleider bij Aedes
 

De Studiedag Huurincasso 2020 is een gezamenlijk initiatief van Henk Dijk en Nestas communicatie / CorporatieCongressen.nl 

Datum & locatie
Dinsdag 6 oktober 2020
Deze studiedag wordt georganiseerd in Postillion Hotel Bunnik. We hebben voor deze locatie gekozen omdat Postillion een uitgebreid protocol heeft opgesteld voor bijeenkomsten in de 1,5 meter-samenleving. Het protocol behelst onder meer afspraken waar medewerkers van Postillion Hotels zich aan houden om de veiligheid van gasten en medewerkers te waarborgen.
Wij ontvangen u graag vanaf 09.00 uur. Het zaalprogramma start om 09.30 uur en eindigt rond 16.30 uur met een hapje en een drankje. 

Bereikbaarheid
Postillion Hotel Bunnik is goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. 
Parkeren is gratis.
Adres:
Baan van Fectio 1
3981 HZ Bunnik

Deelnamekosten
€ 445 per persoon, exclusief 21% btw en inclusief koffie/thee, lunch en borrel na afloop.
Bij meerdere deelnemers van dezelfde organisatie zijn de kosten voor de tweede deelnemer en alle volgende deelnemers € 400 per persoon. Deze prijs is exclusief 21% btw en inclusief koffie/thee, lunch en borrel na afloop.

Mocht u samen met collega's komen, dan vragen wij u zich apart aan te melden. Wij houden van elke corporatie in de gaten wie zich aanmeldt en verrekenen de korting op de factuur.

Doelgroep
Managers Wonen, beleidsmedewerkers en medewerkers die contact hebben met huurders met schuldenproblematiek; bijvoorbeeld woon- en wijkconsulenten en complexbeheerders.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden.

PE-punten
Voor deze bijeenkomst gelden 5 PE-punten.
Meer weten over PE-punten?

Annuleren
Zie Algemene voorwaarden en klachtenprocedure CorporatieCongressen 

Organisatie & inlichtingen
De organisatie is in handen van:
Nestas communicatie
Esther Rijken
Telefoon: (036) 530 77 00
E-mail: e.rijken@nestas.nl

De Studiedag Huurincasso 2020 is een gezamenlijk initiatief van Henk Dijk en Nestas communicatie / CorporatieCongressen.nl 

Bijeenkomsten

Home

Een label van

Een initiatief van Corporatie College en Nestas communicatie

CEDEO erkend

Cedeo geregistreerd
Cedeo geregistreerd

Nestas communicatie

Bezoekadres:

Veluwezoom 32
1327 AH Almere

T.  036 530 77 00
E.  info@corporatiecongressen.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
NAAR
BOVEN

Veluwezoom 32   -  1327 AH Almere   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatiecongressen.nl

Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Login