280

Studiedag Huurincasso 2020 - online - twee dagdelen

ONLINE - STUDIEDAG HUURINCASSO 2020

DE IMPACT VAN COVID-19 OP DE ECONOMIE EN HUURINCASSO

Deel 1: dinsdagochtend 8 december 2020
Deel 2: dinsdagochtend 15 december 2020

De Studiedag Huurincasso is een bijeenkomst met aandacht voor visie, opinie en interactieve sessies. Uiteraard komt ook de praktijk van alledag ook aan de orde. Na deze dag heeft u nieuwe inzichten opgedaan en voldoende stof tot nadenken!

In deze studiedag - die dit jaar bestaat uit twee online ochtenden - staan de gevolgen van COVID-19 voor de corporatie en haar huurders centraal.

Meer dan een miljoen Nederlanders liggen momenteel wakker van hun schulden. Daaronder ook veel huurders van woningcorporaties. Zij hebben te maken met beginnende tot problematische betalingsproblemen en corporaties zoeken samen met ketenpartners naar mogelijkheden om deze problemen te voorkomen en/of op te lossen. De huidige crisis zal het er op zowel de korte als de lange termijn niet gemakkelijker op maken.

De afgelopen maanden zijn veel mensen in hun inkomen getroffen door de crisis. De steunmaatregelen van de Rijksoverheid ten spijt, heeft men niet altijd kunnen voorkomen dat er betalingsachterstanden zijn ontstaan. Iedereen is ervan overtuigd dat de crisis zal voortduren met als gevolg een hogere  werkloosheid. Nu al wordt opgeroepen om bepaalde sectoren werknemers om te scholen voor de nieuwe economie.

Vragen die tijdens de studiedag aan de orde komen, zijn:
•    Welke rol kunnen (of moeten) corporaties in deze nieuwe werkelijkheid spelen?
•    Komt er een golf aan van nieuwe betalingsachterstanden?
•    Zo ja, hoe kunnen corporaties hierop inspelen?
•    Tot hoever moet maatwerk gaan en is kwijtschelding al aan de orde?
•    Wat is de visie van de directeur-bestuurder van de woningcorporatie hierop?
•    Wat is de opinie van een gerechtsdeurwaarder die bij veel zaken binnen de sector is betrokken?
•    Welke maatregelen nemen ondernemingen met een vergelijkbare positie als woningcorporaties?
•    Wat is volgens u de juiste weg? En hoe denken uw collega’s hierover?

Samen met gemeenten, instellingen, incassopartners en andere partners blijven woningcorporaties op zoek naar effectieve en duurzame maatregelen om huurachterstanden blijvend terug te dringen. Daarom is de Studiedag Huurincasso uitermate geschikt om met elkaar de toekomst te verkennen. Niet alleen voor medewerkers van corporaties die een (in)directe relatie hebben met Huurincasso, maar zeker ook voor schuldhulpverleners, wijkteams en maatschappelijk werk.

Kenmerkend voor de Studiedag Huurincasso zijn de leerzame en interactieve sessies. Benieuwd naar het programma? Klik hierDe Studiedag Huurincasso 2020 is een gezamenlijk initiatief van Henk Dijk en Nestas communicatie / CorporatieCongressen.nl 

DEEL 1: DINSDAGOCHTEND 8 DECEMBER 2020

09.30 uur
Welkom door de dagvoorzitter
Coen Braan, manager Ad Hoc Leegstandsbeheer

09.40 uur
‘Maatwerk voor huurders en handelingsruimte voor medewerkers houdt iedereen thuis’
De crisis overviel veel huurders en verhuurders. De overheid schakelde snel en bood zekerheid voor mensen die hun inkomen kwijtraakten. Ook van corporaties werd verwacht dat ze een bijdrage leverden aan het verzachten van de gevolgen voor deze groep huurders. Acute betalingsproblemen vragen om snelle acties die duurzaam werkzaam zijn. Hoe gaat woningcorporatie Domesta uit Emmen in de praktijk om met deze paradox?
Bert Moormann, directeur-bestuurder Domesta

10.05 uur
Korte koffie en netwerkpauze

10.15 uur
De kanarie in de kolenmijn ook in tijden van Covid-19
In onze samenleving ontstond al voor de uitbraak van Covid-19 een steeds groter besef dat het een heilloze weg is als we niet samen (overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties) de schouders zetten onder problemen van burgers met schulden. Jammer dat het nodig is maar goed dat het gebeurt. Door Covid-19 is er een nieuwe variabele aan toegevoegd. Hoe kunnen we elkaar in de keten het beste leren begrijpen en ondersteunen? Wat zijn onze verschillende rollen en wat kunnen we dan ook van elkaar verwachten?
Wouter Weijenborg, manager Debiteuren Menzis 

10.40 uur
Korte koffie en netwerkpauze

10.50 uur
Sessie: De ideale incassobrief
Rick Evers, Tekstbureau Jou | want een tekst gaat nooit over mij

11.35 uur
Korte koffie en netwerkpauze                     

11.45 uur
Sessie: Huurtoeslag Anders
Jochem Heemskerk, projectleider en themacoördinator armoede en schulden en Anouk Corel, senior projectleider wonen en accountmanager woningcorporaties bij Platform31

12.30 uur
Afsluiting studiedag deel 1 door de dagvoorzitterDEEL 2: DINSDAGOCHTEND 15 DECEMBER 2020

09.30 uur
Welkom door de dagvoorzitter
Coen Braan, manager Ad Hoc Leegstandsbeheer 

09.40 uur
Samenwerken in de schulddienstverleningsketen
In de schulddienstverleningsketen staan de overheid, opdrachtgevers, incasso-organisaties, gerechtsdeurwaarders, bewindvoerders en schuldhulpverleners voor de uitdaging om de brede schuldenproblematiek samen te bestrijden. Vanuit de eigen rol leveren alle betrokken ketenpartijen hieraan hun bijdrage. Dat levert goede initiatieven op, maar ook versnippering van middelen en energie.
In 2012 publiceerden we het onderzoek Samen Sterker, over de toegevoegde waarde van gestructureerde communicatie tussen deurwaarders en schuldhulpverlening. Klankbordsessies eind 2019 met bewindvoerders en schuldhulpverleners toonden aan dat er ondertussen nog niet veel verbeterd is. Samenwerking van de Nederlandse Schuldhulproute met Schuldenknooppunt en Schuldenwijzer zou een belangrijke stap in de goede richting kunnen zijn.
Paul Otter, gerechtsdeurwaarder Syncasso, initiator wetenschappelijke onderzoek naar gedrag van mensen met schulden, bestuurslid KBvG, bestuurslid SUN Friesland en ambassadeur 113 Online

10.05 uur
Korte koffie en netwerkpauze

10.15 uur
Greenchoice en haar duurzame blik op credit management
'Duurzaam betekent ook bestendigheid. Een bestendig credit management beleid betekent dat je klanten in voor- en tegenspoed helpt aan betaalbare duurzame energie en dat je er ook bent als het tegen zit. Onze zorgplicht gaat dan ook verder dan alleen een belletje en 2 brieven. Dat het allemaal nog meer betekent en hoe het voor ons voelt als bedrijf, dat wil ik graag toelichten.'
Wouter Joosten, Credit Manager Greenchoice

10.40 uur
Korte koffie en netwerkpauze

10.50 uur
Sessie: Klantgericht incassoproces
Niels Lie, service designer bij KWH en Susanne Stouten, programmaleider bij Aedes

11.35 uur
Afsluiting studiedag deel 2 door de dagvoorzitter
                     

Onderstaande sessie wordt in overleg met de deelnemers in januari 2021 online en interactief gehouden in kleinere groepen.
Sessie: Voor één dag arm
Natasja Popma, financieel coach en trainer NIBUD
 De Studiedag Huurincasso 2020 is een gezamenlijk initiatief van Henk Dijk en Nestas communicatie / CorporatieCongressen.nl 

SESSIES STUDIEDAG HUURINCASSO 2020 - DEEL 1 - DONDERDAGOCHTEND 8 DECEMBER 2020

Sessie De ideale incassobrief
In deze sessie leert u de do’s en don’ts van een goede brief. Docent Rick Evers geeft voorbeelden (goed en niet goed), vertelt een stukje theorie, en laat u zelf werken. Zaken die onder andere aan de orde komen:
- vermijd wollige taal (reeds, conform, indien, etc.)
- vermijd vaktaal (storno, prolongatie, kale huur)
- vermijd vage taal (z.s.m., binnen veertien dagen, etc.)
- vermijd verwijzingen (onderstaand banknummer, bovengenoemd bedrag)
- vermijd clichés (naar aanleiding van..., hierbij vertrouw ik...., etc.)
- vermijd ego-teksten (niet wij/ons, maar u)
- kernboodschap bovenaan (hoe en waarom)
- gebruik tussenkopjes (hoe en waarom)
- actief schrijven (hoe en waarom)
- persoonlijk blijven (maak van de huurder geen nummer: hoe dan?)
Rick Evers, Tekstbureau Jou | want een tekst gaat nooit over mij

Sessie Huurtoeslag Anders
Verschillende onderzoeken en incidenten hebben aangetoond dat het toeslagenstelsel op de schop moet. Het huidige stelsel sluit onvoldoende aan bij het doenvermogen van mensen waardoor financiële problemen ontstaan. Het nieuwe stelsel moet daarom begrijpelijker zijn en meer zekerheid bieden aan mensen. Vanuit verschillende ministeries wordt momenteel nagedacht over een beter toeslagenstelsel. Platform31 denkt met het ministerie van BZK mee over de hervorming van de huurtoeslag. In deze sessie vertellen Jochem van Heemskerk en Anouk Corel jullie meer over mogelijke hervormingsrichtingen. En zij zijn benieuwd naar jullie ideeën. Centraal staat de vraag welke rol woningcorporaties willen en kunnen spelen bij een andere huurtoeslag.
Jochem Heemskerk, projectleider en themacoördinator armoede en schulden en Anouk Corel, senior projectleider wonen en accountmanager woningcorporaties bij Platform31SESSIES STUDIEDAG HUURINCASSO 2020 - DEEL 2 - DONDERDAGOCHTEND 15 DECEMBER 2020

Sessie Klantgericht incassoproces
In een tijd waarin corporaties er alles aan doen om huurders die in de problemen raken door de coronacrisis of andere problemen met maatwerkoplossingen te helpen, worden veel processen onder de loep genomen. Vorig jaar kwam bij een aantal corporaties de vraag op hoe ze een voor de huurder zo goed mogelijke dienstverlening kunnen realiseren met behoud van efficiency. Samen met een zestal corporaties namen KWH en Aedes het incassoproces onder de loep.
Corporaties hebben de stappen rondom incasso vaak keurig beschreven in een procesbeschrijving. Met het project willen ze de ervaringen van huurders meenemen. Hoe ervaren zij de brief, de belronde en de andere maatregelen vanuit de corporatie? Hoe zou je dit zodanig kunnen doen, zodat je meer huurders bereikt. En ook beter begrijpt waar het in het proces verkeerd gaat. Speelt er schaamte om niet te kunnen betalen? Zijn huurders niet digitaal vaardig? Of is er wellicht een taalbarrière? In deze sessie worden de eerste ervaringen uit het onderzoek met u gedeeld en wordt u om uw input en mening gevraagd.
Niels Lie, service designer bij KWH en Susanne Stouten, programmaleider bij Aedes

Sessie Voor één dag arm
Onder leiding van Natasja Popma, financieel coach en trainer bij het NIBUD, speelt u samen de workshop ‘Voor één dag arm’. Daarna bespreekt u met elkaar wat de gevolgen van geldstress zijn. Wat deed dit met u tijdens de workshop en hoe is dit voor cliënten die dag in dag uit geldstress ervaren? Er is aandacht voor het effect van schaarste en veranderingen op diverse leefgebieden als er financiële problemen zijn in een huishouden. Door deze innovatieve, creatieve en interactieve manier van leren, krijgt u waardevolle inzichten over wat geldstress met mensen doet. Tijdens de workshop bespreken we de volgende onderwerpen:
•    de gevolgen van geldstress
•    hoe u geldstress signaleert in uw praktijk
•    wat de gevolgen zijn van schaarste en tunnelvisie
•    handvatten voor het omgaan en begeleiden van mensen met geldstress

Natasja Popma, financieel coach en trainer NIBUD
 De Studiedag Huurincasso 2020 is een gezamenlijk initiatief van Henk Dijk en Nestas communicatie / CorporatieCongressen.nl 

Data & programmatijden
Deel 1: dinsdagochtend 8 december 2020 
Deel 2: dinsdagochtend 15 december 2020
Aanvang: 09.30 uur en afsluiting: 12.20 uur

Online studiedag
Daags voor de studiedag ontvangt u een persoonlijke link voor uw deelname aan de online-studiedag en uitleg over het platform waarop de studiedag wordt gehouden.

Kosten
Deelnamekosten voor de online-studiedag Huurincasso 2020 (bestaande uit 2 ochtenden)
€ 375 per persoon, exclusief 21% btw

Doelgroep
Managers wonen, beleidsmedewerkers en medewerkers die contact hebben met huurders met schuldenproblematiek; bijvoorbeeld woon- en wijkconsulenten en complexbeheerders.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden.

PE-punten
Voor deze bijeenkomst gelden 5 PE-punten.
Meer weten over PE-punten?

Annuleren
Zie Algemene voorwaarden en klachtenprocedure CorporatieCongressen 

Organisatie & inlichtingen
De organisatie is in handen van:
Nestas communicatie
Esther Rijken
Telefoon: (036) 530 77 00
E-mail: e.rijken@nestas.nlDe Studiedag Huurincasso 2020 is een gezamenlijk initiatief van Henk Dijk en Nestas communicatie / CorporatieCongressen.nl 

Bijeenkomsten

Home

Een label van

Een initiatief van Corporatie College en Nestas communicatie

CEDEO erkend

Cedeo geregistreerd
Cedeo geregistreerd

Nestas communicatie

Bezoekadres:

Veluwezoom 32
1327 AH Almere

T.  036 530 77 00
E.  info@corporatiecongressen.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
NAAR
BOVEN

Veluwezoom 32   -  1327 AH Almere   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatiecongressen.nl

Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Inloggen